Gegevensbescherming

 

Hieronder wordt beschreven hoe het PARENT-project jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, deelt, doorgeeft, verwijdert of anderszins verwerkt (gezamenlijk aangeduid met ‘verwerkt’). Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. PARENT hanteert de hieronder beschreven norm voor de bescherming van persoonsgegevens en biedt zo voldoende en consistente bescherming bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verzameling  

Alle persoonsgegevens van de deelnemers die door het PARENT-onderzoeksproject worden verzameld, worden vergaard met de uitdrukkelijke toestemming van de respectievelijke deelnemers. Het PARENT-onderzoeksproject zal enkel de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om de doelstellingen van het project te bereiken, op een rechtmatige en eerlijke manier. Verder worden de persoonsgegevens verzameld in overeenstemming met EU-richtlijn 95/46/EG en EU-verordening 2016/679.

Verwerking

Het PARENT-onderzoeksproject gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het onderzoeksproject en slechts voor de duur van het project. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor onderzoeksdoeleinden zowel tijdens als na afloop van het project. In het laatste geval worden de gegevens naar behoren geanonimiseerd, zoals vereist door de EU-richtlijn 95/46/EG en -verordening (EU) 2016/679.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het PARENT-project bewaart de persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig. Enkel leden van het PARENT-projectteam hebben toegang tot de gegevens. Het project maakt gebruik van redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Openheid en toegang tot gegevens

Elke deelnemer aan het PARENT-onderzoeksproject kan vragen naar of geïnformeerd worden over de manier waarop zijn persoonsgegevens worden verwerkt en over de beschikbare rechten en rechtsmiddelen volgens de toepasselijke wetgeving. Deelnemers mogen informeren naar de aard van de persoonsgegevens die door het PARENT-onderzoeksproject worden bewaard of verwerkt. De deelnemers krijgen toegang tot hun gegevens, zoals vereist door de EU-wetgeving. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunnen de deelnemers verzoeken deze te wijzigen, te corrigeren of te wissen. De contactgegevens van de projectvertegenwoordiger met wie contact moet worden opgenomen voor deze vragen staan vermeld in het toestemmingsformulier dat door alle deelnemers werd ondertekend. Indien een dergelijk verzoek wordt afgewezen, hebben de deelnemers het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Neem contact met ons op

Als je vragen of klachten hebt over het gegevensbeschermingsbeleid van het PARENT-onderzoeksproject, of als je aanbevelingen of opmerkingen hebt waardoor we de privacy van deelnemers nog beter kunnen beschermen, kan je een e-mail sturen naar